Hỏi đápLớp 12Tài liệu Học Tập

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? Mời các em cùng thầy cô đi tìm câu trả lời trong bài viết sau đây để tìm được câu trả lời chính xác nhất nhé!

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

Thanh niên là những người thuộc lứa tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, đây là một lực lượng đông đảo tập hợp những người trẻ của đất nước bao gồm cả nam cả nữ. Các công tác và phong trào thanh niên được tổ chức rộng rãi từ xã, phường đến cấp tỉnh, và cả các cơ quan đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Để quản lý các hoạt động đó, Nhà nước ta đã lập ra Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong Quyết định số 36/1998/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 1998 về việc thành lập Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Theo Điều 7 Luật thanh niên 2020, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam được định nghĩa như sau:

Bạn đang xem: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định?

“Điều 7. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

1. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đồng thời, ngày 28 tháng 7 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1328/QĐ-TTg về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.”

Như vây, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là?

Thanh niên là những người thuộc lứa tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, đây là một lực lượng đông đảo tập hợp những người trẻ của đất nước bao gồm cả nam cả nữ. Các công tác và phong trào thanh niên được tổ chức rộng rãi từ xã, phường đến cấp tỉnh, và cả các cơ quan đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Căn cứ vào khoảng 1 điều 7 Luật thanh niên 2020 quy định về khái niệm Uỷ ban Quốc gia và Thanh niên Việt Nam:

“Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.”

Uỷ ban quốc gia về thanh niên Viêt Nam là một cơ quan đại diện thanh niên Việt Nam trực thuộc Chính Phủ và có nhiệm vụ phối hợp với các ban ngành liên quan đến công tác thanh niên.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban: Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phó chủ nhiệm Ủy ban:

 • Mời 01 Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phân công làm Phó Chủ nhiệm thường trực.
 • 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các Ủy viên Ủy ban:

 • 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • 01 thứ trưởng Bộ Y Tế;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Công an;
 • 01 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;
 • 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
 • 01 Thứ trưởng Bộ ngoại giao;
 • Mời 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
 • Mời 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
 • Mời 01 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
 • Mời 01 Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sử dụng bộ máy và trụ sở của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam quyết định việc thành lập Ban Thư ký và Văn phòng làm việc, đảm bảo nguyên tắc gọn và hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quốc gia về Thanh niên

Theo Quyết định số 282/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban được quy định như sau:

“Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

1. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

2. Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên.

3. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc với các bộ, ngành, địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

4. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

6. Thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên theo quy định pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.”

Theo quy định trên, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam có 7 nhiệm vụ và quyền hạn, các nhiệm vụ không thực hiện một cách riêng lẻ mà phải phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác.

Tựu chung lại, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên.

Thanh niên là một lực lượng quan trọng trong xã hội nên việc triển khai công tác xã hội, chính trị, pháp luật đối với thanh niên là một công tác quan trọng. Hơn hết gần như những công tác liên quan đến hoạt động tuyên truyền pháp luật và hoạt động nhằm xã hội đều cần đến sự hỗ trợ của lực lượng trẻ này.

Cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, có phân công nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện cho các thành viên.

Thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ủy ban.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các đoàn thể nhân dân có đại diện là thành viên Ủy ban có trách nhiệm cử cán bộ giúp việc và chỉ đạo ngành, đoàn thể mình thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban giao.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt nam quyết định thành lập Ban Thư ký, Văn phòng giúp việc đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành viên Ban Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam sử dụng biên chế nhân sự của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ủy ban.

Người đứng đầu các tổ chức có đại diện là thành viên Ủy ban có trách nhiệm cử cán bộ, công chức giúp việc và chỉ đạo cơ quan, tổ chức mình thực hiện các nhiệm vụ được phân công phối hợp.

Trách nhiệm của thanh niên Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc

Đối với Tổ quốc, thanh niên phải có trách nhiệm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xung kích, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu; đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trách nhiệm của thanh niên với xã hội

Đối với xã hội, thanh niên có trách nhiệm gương mẫu chấp hành pháp luật, các chính sách và thực hiện nghĩa vụ công dân; tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật’ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xã hội; tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân

Đối với bản thân, thanh niên có trách nhiệm rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội; tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và thực tiễn; chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp; việc làm phù hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động vá tác phong chuyên nghiệp, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

Thanh niên có trách nhiệm rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

*****

Trên đây là nội dung bài viết trả lời cho câu hỏi Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ai quy định? do thầy cô trường THPT Lý Thường Kiệt biên soạn. Hy vọng nội dung bài học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ tốt các em trong quá trình học tập. Chúc các em luôn đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, bài thi trên lớp.

Bài viết được biên soạn bởi thầy cô trường Lý Thường Kiệt trong chuyên mục Hỏi đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button