Đọc hiểu văn bản

Thư cho Vương Thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông  (16 CÂU HỎI, Đề kiểm tra)

Giới thiệu đến các bạn bài viết Soạn bài kiểm tra: Thư cho Vương Thông (Nguyễn Trãi); Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông  (16 CÂU HỎI, Đề kiểm tra). Ở đây, chúng tôi sẽ cùng các bạn, tìm hiểu các câu hỏi trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Đề được biên soạn, sưu tầm theo hướng mới – chương trình 2018Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề : thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Đọc hiểu: 6,0 điểm thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Đọc văn bản sau: thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Bạn đang xem: Thư cho Vương Thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông  (16 CÂU HỎI, Đề kiểm tra)

THƯ CHO VƯƠNG THÔNG (1)

(Nguyễn Trãi)

 

(Tư không Lê Lễ và thượng tướng Lê Xí (2) đánh nhau với quân Minh ở My Động bị thua. Vua vì sự thất bại ấy mà viết thư cho Vương Thông. My Động là Hoàng Mai động ngày nay).

Tôi nghe: Múc một gáo nước, biển cả không vì thế mà vơi; thêm một gáo nước, biển cả không vì thế mà đầy. Cho nên người dùng binh giỏi không lấy sự thắng nhỏ mà mừng, không lấy sự thua to mà sợ. Nay các ông lấy tàn tốt vài nghìn, giữ một thành trơ trọi, lương sắp hết mà viện chưa thấy đến, chúng lìa lòng mà quân ngày ít đi, cái thế mạnh yếu được thua, có thể ngồi mà tính được. Huống hồ nước An-nam binh tướng thì nhiều, tâm lực đều nhau, chiến khí càng tinh, sĩ khí càng mạnh, kẻ sĩ trí mưu, các tướng vũ dũng, chẳng khác cây rừng rậm rạp, răng lược khít nhau vậy. Các ông có thắng một trận nhỏ cũng không thấy là mạnh; mà ta có thua một trận nhỏ cũng không thấy là yếu.

Vừa rồi mấy người tỳ tướng của ta, tuổi trẻ tính ngông, không theo ước thúc, khinh chiến lỡ cơ, các ông lấy thế làm đắc chí. Nay đem những tướng hiệu ở các nơi Tân Bình, Thuận Hóa, Diễn, Nghệ cùng ở các sở Tiền Vệ, Tam Giang, Xương Giang, Trần Di (3) và Thái đô đốc cùng các quan Tam ty (4) chỉ huy, thiên bách hộ, ước hơn vài trăm người, quân nhân một vạn vài nghìn người, trai gái lớn nhỏ hơn ba vạn người bị các ông làm lầm lỡ, mà so với vài người tỳ tướng của ta, thì ai hơn ai kém, ai được ai thua? Thế mà ông không hề lấy thế làm lo, lại còn giương vây nói mẽ, có khác gì nhà đương cháy mà chim én còn nhơn nhơn vui vẻ cùng nhau, há chẳng đáng cười lắm sao! Và nay ở miền Lưỡng Quảng nghe tin quân ta thừa thắng ruổi dài, bọn đạo tặc đã nhân dịp mà trỗi dậy. Tích Lịch đại vương(5) đã giữ đất xưng đế, mà binh tượng của ta ngày đêm tiến đánh, Bằng tường (6) Long Châu (7) ta đều lấy được. Nay ông vẫn còn ngày ngày mong đợi viện binh mà nói phao là viện binh sắp đến, thì có khác gì trong mộng nói chuyện mộng không? Lại càng đáng cười lắm!

Ngày trước Thái đô đốc và các chỉ huy thiên vạn hộ (8) cùng các quan phủ huyện châu có bảo tôi đem sự lý trong tờ chiếu của Thái tôn hoàng đế cho lập họ Trần để vào Kinh(9) mà tâu bày và tố cáo việc quan Tổng binh không biết trấn thủ Nam phương(10) lại theo kế của người khác, tự gửi văn thư đi thu binh mã các vệ giả làm giảng hòa rồi thì bội ước để đến nỗi bọn ấy nhao nhao kêu la thất sở. Song tôi nghĩ cứ tờ tâu ngày trước bắt được thì thấy tổng binh đại nhân thực có lòng thành, chỉ vì bọn họ Phương họ Mã làm mê hoặc mới nên nỗi thế. Bởi vậy lời bàn ấy chưa quyết. Nếu ngài nay lại biết theo lời ước cũ, thì nên cho quân về ngay, cùng hòa giải với Thái đô đốc, vừa để thoát khổ can qua cho cho hai nước, vừa để giải mối oán bị bán rẻ của Thái công. Như thế thì trọn quân mà khỏi họa, há chẳng hay sao! Nhược bằng cứ chấp mê mà giữ đến chết không biết biến thông thì cũng như câu Đường Thái tôn bảo “tận trung vô ích” (hết trung không ích gì) vậy. Vả kẻ đại trượng phu làm việc nên phải lỗi lạc đường hoàng.

Ngài muốn đánh thủy, thì nên bày hết chiến thuyền ở trên sông để quyết tử chiến, muốn đánh bộ thì nên xuất hết binh mã ra đồng rộng để quyết sống mái trong một hai ngày, không nên chúi ở xó thành, chợt ra chợt vào, cướp lấy củi cỏ, cho thế là đắc sách. Như thế là việc làm của đàn bà con gái, không phải là việc làm của bậc đại trượng phu!

——-

Chú thích: thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

 (1) Trong khoảng tháng 2 tháng 3 năm Đinh Mùi (1427), Vương Thông lợi dụng một vài sơ hở của quân ta, tổ chức ba cuộc phản kích. Quân địch cũng bị đánh lui và bị truy kích đến My động (Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội). Nhưng ở đây, hai tướng Đinh Lễ, Nguyễn Xí bị giặc bắt. Vương Thông thổi phồng những thắng lợi nhỏ đó và tiếp tục phao tin viện binh sắp sang để củng cố tinh thần quân lính.

 (2) Bị bắt ở My Động, Đinh Lễ bị giặc giết chết, còn Nguyễn Xí thì dùng mưu trốn thoát được. (3) Vệ Trần-di đóng ở ải Trấn-di thuộc huyện Trấn-di phủ Lạng Sơn, tức ải Chi Lăng thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

(4) Tam ty là cơ quan đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Minh ở nước ta.

(5) Tích-lịch đại vương có lẽ là một thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa ở vùng Lưỡng Quảng.

(6) Bằng Tường thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần biên giới nước ta.

(7) Long Châu thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần biên giới nước ta.

(8) Trong sách in là (binh), nhưng có lẽ in nhầm chữ (hộ).

(9) Tức là Yên-kinh (Bắc-Kinh), thủ đô của nhà Minh.

(10) Trong sách in là Bắc phương thì không hợp. Chúng tôi chữa lại làm Nam phương.

thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông
thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Lựa chọn đáp án đúng: thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Câu 1.

Văn bản Thư cho Vương Thông thuộc sáng tác nào của Nguyễn Trãi?

 1. Thơ chữ Hán.
 2. Văn chính luận.
 3. Thơ Nôm.
 4. Tập thơ Môn hoa mộc.

Câu 2.

Dòng nào nói đúng đối tượng giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp của văn bản?

 1. Tướng giặc, khi chúng phản kích và huênh hoang vì chút thắng lợi nhỏ.
 2. Tướng giặc, khi chúng hung hăng sang xâm chiếm nước ta.
 3. Tướng giặc, khi chúng chuẩn bị mở các cuộc tấn công lớn.
 4. Tướng giặc, khi chúng dẫn viện binh tới.

Câu 3.

Câu nào sau đây chứa luận điểm của đoạn văn bản 1?

 1. Múc một gáo nước, biển cả không vì thế mà vơi.
 2. Thêm một gáo nước, biển cả không vì thế mà đầy.
 3. Các ông có thắng một trận nhỏ cũng không thấy là mạnh; mà ta có thua một trận nhỏ cũng không thấy là yếu.
 4. Ta có thua một trận nhỏ cũng không thấy là yếu.

Câu 4.

Dòng nào nói lên các thủ pháp nghệ thuật trong luận điểm 1?

 1. Đối lập, so sánh, ẩn dụ.
 2. Ẩn dụ, so sánh.
 3. Hoán dụ, so sánh.
 4. Nhân hóa, so sánh.

Câu 5.

Dòng nào nói lên mục đích của luận điểm 1?

 1. Đừng nói về mộng tưởng
 2. Đừng vội huênh hoang
 3. Nên cho lui quân
 4. Muốn đánh hãy quyết tử

Câu 6.

Cách nói nào, nhằm mục đích gì trong câu: Múc một gáo nước, biển cả không vì thế mà vơi; thêm một gáo nước, biển cả không vì thế mà đầy?

 1. Dùng hình ảnh gáo nước khẳng định thắng lợi của quân giặc quá bé nhỏ.
 2. Dùng hình ảnh gáo nước, biển cả khẳng định thắng thua vừa rồi là không đáng kể.
 3. Dùng nghệ thuật đối lập khẳng định ta chỉ tạm thua.
 4. Dùng hình ảnh biển cả để khẳng định quân ta rất mạnh.

Câu 7.

Dòng nào nói lên nội mục đích của luận điểm 3?

 1. Đừng nói về mộng tưởng
 2. Đừng vội huênh hoang
 3. Muốn đánh hãy quyết tử
 4. Nên cho lui quân

Câu 8.

Ở luận điểm 2, tác giả dùng thao tác lập luận chính nào? Có tác dụng gì?

 1. Thao tác đối sánh: ta – ông làm nổi bật thế từng bên.
 2. Thao tác phân tích làm rõ sự ngốc nghếch của tướng giặc.
 3. Thao tác bình luận để thể hiện sự coi thường binh lực của giặc.
 4. Thao tác chứng minh để khẳng định quân ta mạnh hơn.

Câu 9.

Nguyễn Trãi dùng từ ngữ nào để vạch trần sự giả dối của Vương Thông?

 1. Giương vây nói mẽ; lại càng đáng cười lắm!
 2. Giương vây nói mẽ; mà nói phao; mộng nói chuyện mộng.
 3. Như thế là việc làm của đàn bà con gái, không phải là việc làm của bậc đại trượng phu!
 4. Kẻ đại trượng phu làm việc nên phải lỗi lạc đường hoàng.

Câu 10.

Dòng nào nói đúng các yếu tố biểu cảm và tác dụng của chúng đối với mục đích của văn bản?

 1. Há chẳng đáng cười lắm sao! Lại càng đáng cười lắm!: Mỉa mai, coi thường quân giặc.
 2. Như thế là việc làm của đàn bà con gái: coi thường quân giặc.
 3. Kẻ đại trượng phu làm việc nên phải lỗi lạc đường hoàng: đánh giá thấp đối phương.
 4. Lại càng đáng cười lắm!: thích thú trước sự tầm thường của đối phương.

Câu 11.

Lập luận nào không khẳng định: kẻ thù sẽ thất bại?

 1. Nhược bằng cứ chấp mê mà giữ đến chết không biết biến thông thì cũng như câu Đường Thái tôn bảo “tận trung vô ích” vậy.
 2. Nay các ông lấy tàn tốt vài nghìn, giữ một thành trơ trọi, lương sắp hết mà viện chưa thấy đến, chúng lìa lòng mà quân ngày ít đi…
 3. Nay ông vẫn còn ngày ngày mong đợi viện binh mà nói phao là viện binh sắp đến, thì có khác gì trong mộng nói chuyện mộng không?
 4. Nói binh sắp đến là các ông tự an ủi mình.

Câu 12.

Tư tưởng nhân văn của Nguyễn Trãi được thể hiện ở dòng nào sau đây?

 1. … không nên chúi ở xó thành, chợt ra chợt vào, cướp lấy củi cỏ…
 2. Nay ông vẫn còn ngày ngày mong đợi viện binh mà nói phao là viện binh sắp đến, thì có khác gì trong mộng nói chuyện mộng không?
 3. Nên cho quân về ngay, cùng hòa giải với Thái đô đốc, vừa để thoát khổ can qua cho hai nước, vừa để giải mối oán bị bán rẻ của Thái công.
 4. … nên cho quân về ngay, cùng hòa giải…

Câu 13.

Dòng nào nói đúng mục đích của toàn văn bản Thư cho Vương Thông?

 1. Để vạch trần sự giả dối của Vương Thông và sự thất bại không thể tránh khỏi của kẻ thù.
 2. Để thể hiện sức mạnh của quân ta.
 3. Để thể hiện tư tưởng nhân văn của Lê Lợi.
 4. Để thoát khổ can qua cho hai nước.

Câu 14.

Văn bản Thư cho Vương Thông đã thể hiện mối tương quan lực lượng của quân ta với quân giặc như thế nào?

 1. Thế giằng co.
 2. Quân giặc mạnh hơn.
 3. Quân ta làm chủ thế trận.
 4. Quân ta chưa rõ lực lượng của đối phương.

thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Trả lời câu hỏi sau: thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Câu 15.

Phân tích nghệ thuật lập luận của Nguyễn Trãi ở đoạn văn bản sau. Và chỉ ra vai trò của đoạn đối với mục đích toàn văn bản.

“Ngài muốn đánh thủy, thì nên bày hết chiến thuyền ở trên sông để quyết tử chiến, muốn đánh bộ thì nên xuất hết binh mã ra đồng rộng để quyết sống mái trong một hai ngày, không nên chúi ở xó thành, chợt ra chợt vào, cướp lấy củi cỏ, cho thế là đắc sách. Như thế là việc làm của đàn bà con gái, không phải là việc làm của bậc đại trượng phu!”

Câu 16.

Văn bản Thư cho Vương Thông của Nguyễn Trãi đã giúp em nhận thấy những tài năng nào của Nguyễn Trãi? Em học tập được điều gì cho việc viết văn nghị luận thuyết phục một ai đó thay đổi quyết định của họ?

 

Gợi ý trả lời:

Lựa chọn đáp án đúng thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Câu 1. B Văn chính luận.

Câu 2. A Tướng giặc, khi chúng phản kích và huênh hoang vì chút thắng lợi nhỏ.

Câu 3. C Các ông có thắng một trận nhỏ cũng không thấy là mạnh; mà ta có thua một trận nhỏ cũng không thấy là yếu.

Câu 4. A Đối lập, so sánh, ẩn dụ.

Câu 5. B Đừng vội huênh hoang

Câu 6. B . Dùng hình ảnh gáo nước, biển cả khẳng định thắng thua vừa rồi là không đáng kể.

Câu 7.D Nên cho lui quân

Câu 8. A Thao tác đối sánh: ta – ông làm nổi bật thế từng bên.

Câu 9. B Giương vây nói mẽ; mà nói phao; mộng nói chuyện mộng.

Câu 10. A Há chẳng đáng cười lắm sao! Lại càng đáng cười lắm!: Mỉa mai, coi thường quân giặc.

Câu 11. D Nói binh sắp đến là các ông tự an ủi mình.

Câu 12. C Nên cho quân về ngay, cùng hòa giải với Thái đô đốc, vừa để thoát khổ can qua cho hai nước, vừa để giải mối oán bị bán rẻ của Thái công.

Câu 13. A Để vạch trần sự giả dối của Vương Thông và sự thất bại không thể tránh khỏi của kẻ thù.

Câu 14. C Quân ta làm chủ thế trận.

thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông
thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Trả lời câu hỏi sau: thư cho vương thông ; Thư cho Vương Thông đọc hiểu ; Thư cho Vương Thông trắc nghiệm ; đọc hiểu thư cho vương thông ; trắc nghiệm thư cho vương thông

Câu 15.

– Nghệ thuật lập luận.

+ Chọn cách tôn trọng đối phương: tùy lựa chọn.

+ Lồng ghép định hướng thể hiện lòng tự tôn của đối phương bằng lối nói tự trọng của những người cầm quân: quyết tử chiến; quyết sống mái.

+ Dùng thủ pháp đối lập (quyết chiến lớn lao hành động đánh lén); hình ảnh chúi ở xó thành, chợt ra chợt vào, cướp lấy củi cỏ, đàn bà “khích tướng” để đối phương phải tỏ thái độ, hành động.

– Vai trò của đoạn đối với mục đích toàn văn bản: đoạn này nằm cuối văn bản thể hiện sự nhất quán với toàn văn bản về thái độ đối với tướng giặc: coi thường, mỉa mai…; về mục đích khẳng định: không thể thắng được quân ta, sự thất bại không thể tránh khỏi của kẻ thù;…

Câu 16.

– Tài năng của Nguyễn Trãi:

+ Về quân sự, chính trị: am hiểu đối phương, thời cuộc, thế trận (lực lượng hiện tại của đôi bên).

+ Về văn chương: tài thuyết phục biện luận (sử dụng nhiều thao tác lập luận, lí lẽ sắc bén, lập luận logic; bằng chứng xác thực, ngôn ngữ phong phú – giàu hình ảnh, kết hợp biểu cảm…).

– Học tập việc viết văn nghị luận: HS tự trả lời theo nhận thức cá nhân nhưng cần bám vào đặc trưng thể loại để phát hiện những ưu thế nổi trội của Nguyễn Trãi ở văn chính luận – nghị luận và nhược điểm của bản thân… để xác định điểm cần học tập.

THPT Lý Thường Kiệt

Đăng bởi: Trường THPT Lý Thường Kiệt

Chuyên mục: Đọc hiểu văn bản

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button